Замовити Дзвінок
Введіть свої дані
23.02.2017
ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ СК "ТРАНСМАГІСТРАЛЬ"
До уваги акціонерів ПАТ «СК «Трансмагістраль»!

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Трансмагістраль» (код за ЄДРПОУ -
31630408, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, офіс 212, далі - Товариство),
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07
квітня 2017 року о 10-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова (Кутузова), буд. 18/7,
офіс 212.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати до складу лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича,
Корнеєву Тамілу Анастасіївну та Мариношенко Ганну Валентинівну. Припинити повноваження
членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Голову
Наглядової ради товариства Прокопчука Cергія Васильовича, секретарем загальних зборів
акціонерів Товариства Генерального директора Винника Олега Вікторовича.

3. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу
засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
Проект рішення: Схвалити рішення наглядової ради від 20.01.2017 року про затвердження
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів

4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок
Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства за результатами 2016 року.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

8. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за 2016 рік, направити на покриття
збитків попередніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

9. Затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2017 рік.
Затвердження Стратегії розвитку Товариства
Проект рішення: Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства:
- розвиток прямого продажу страхових продуктів для фізичних осіб та акціонерів
Товариства;
- збільшення кількості страхових продуктів компанії, що пропонуються до продажу;
- вихід товариства на вільний страховий ринок для залучення додаткових прибутків;
- ефективне обслуговування клієнтів.
Затвердити стратегію розвитку товариства.

10. Зміна типу Товариства.
Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на
приватне акціонерне товариство.

11. Зміна найменування Товариства.
Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне
товариство «Страхова компанія «Трансмагістраль» на «Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Трансмагістраль», скорочене найменування - з «ПАТ «СК
2
«Трансмагістраль» на «ПрАТ «СК «Трансмагістраль».

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій
редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення
його в новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Прокопчука Сергія Васильовича
підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Винника Олега
Вікторовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

13. Затвердження, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції
внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення: Затвердити Положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та
«Про Директора». Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Наглядову раду»
та «Про Ревізійну комісію» шляхом викладення їх в новій редакції.

14. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради
Товариства Прокопчука С.В., Сінгаєвського К.І., Северіна О.А., Мосенжика М.Ю.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного
голосування.

16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства
Проект рішення: Обрати Головою Наглядової ради Прокопчука Сергія Васильовича.

17. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з
Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами
Наглядової ради.
Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої
повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради. Обрати Директора товариства Винника Олега Вікторовича, особою, яка
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

18. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії
Товариства Базиленко О.В., Курцеби Н.Є, Федченко Н.О.

19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного
голосування.

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної
комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної
комісії Товариства.
Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної
комісії Товариства. Обрати Директора товариства Винника Олега Вікторовича, особою, яка
уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

21. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.
Проект рішення: Припинити 07 квітня 2017 року повноваження Генерального директора
Товариства Винника Олега Вікторовича.

22. Про обрання Директора Товариства.
Проект рішення: Обрати з 08 квітня 2017 року Генеральним директором Товариства
Винника Олега Вікторовича, 29.04.1975 р.н., паспорт НК No206829, виданий Борзнянським РВ
УМВС України в Чернігівській області 03 січня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2751216973.

23. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
Проект рішення: Затвердити рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
24. Зміна місцезнаходження Товариства.
Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства на 01133, м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, буд. 18/7, офіс 212.
3
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань,
включеного до проекту порядку денного: http://transmagistral.com.ua
Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 07 квітня 2017 року
з 09-00 до 09-50 години за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах
акціонерів – на 24 годину 03 квітня 2017 року.
Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність,
оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження
представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного
річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть
ознайомитись у робочі дні робочі години за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова (Кутузова),
буд. 18/7, офіс 212, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх
проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, –
Генеральний директор Винник Олег Вікторович.
Довідки за телефоном: (044) -286-00-71(72,73).

Наглядова рада


Made on
Tilda