Замовити Дзвінок
Введіть свої дані
01.03.2018
До уваги акціонерів ПрАТ «СК «Трансмагістраль»!
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Трансмагістраль» (ідентифікаційний код - 31630408, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, офіс 212, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 06 квітня 2018 року о 10:00 год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, офіс 212.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови
лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича та членів лічильної комісії Корнєєву Тамілу Анастасіївну та Мариношенко Ганну Валентинівну.

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної
комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами 2017 року.

5. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за
2017 рік.

6. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за 2017 рік, розподілити наступним чином:
прибуток у розмірі 154 544,81 гривень направити на покриття збитків попередніх періодів, решту
суми прибутку у розмірі 1 782 550,00 гривень направити на забезпечення платоспроможності страховика відповідно до прийнятої методики здійснення страхової діяльності, а саме збільшити сформований резерв до 3 020 550,00 гривень. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7. Затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства:
- збільшення об'єму корпоративного страхування;
- забезпечення акціонера – страхувальника компенсаційним ресурсом достатнього за обсягом та
за прийнятну ціну;
- розширення ефективної співпраці підприємств - страхувальників зі страховою компанією;
- визначення та отримання рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика;
- співпраця з провідним страховими компаніями представленими на ринку України з метою
збільшення об'ємів вхідного перестрахування.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у
відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Прокопчука Сергія Васильовича та секретаря загальних зборів Винника Олега Вікторовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Винника Олега Вікторовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень
Товариства. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Ревізійну комісію» , у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції.

10. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з Головою та
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за
здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства Винника Олега Вікторовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 02
квітня 2018 року (станом на 24 годину). Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 06 квітня 2018 року з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу
(паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це
передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання

керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;
представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України
довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття
рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, офіс 212, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Винник Олег Вікторович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не
пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Товариства Винника Олега Вікторовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів,
складеним станом на 09.02.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 700000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 700000 штук.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань,
включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://transmagistral.com.ua.

Довідки за телефоном: (044) 286-00-71 (72, 73).
Made on
Tilda